پولدارهای از یارانه بیخبر...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
ملتی داریم که اگه تایتانیک امروز غرق میشد به جای ابراز تاسف می گفتند:

حقشون بود،
یه مشت پولدار از بی پولی بیخبر...
یه مشت آدمی که نمی دونن بنزین 7 برابر یعنی چی...
یه مشت آدمی که نمی دونن 4000 تومان یارانه نون چی چی هست...
یه مشت پولدار "هدفمندسازی نشده"...هیچ بازخوردی "پولدارهای از یارانه بیخبر..."

ارسال یک نظر