دربست...دربست...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
قشر راننده تاکسی خیلی قشر زحمتکشین...ولی...
ولی هیچ وقت از راننده تاکسیهایی که
دم "مجتمع تجاری"ـها
دم "بیمارستان"ـها
دم"پزشکی قانونی"
وایسادن داد می زنن "دربست...دربست..." خوشم نمی یومد...

هیچ بازخوردی "دربست...دربست..."

ارسال یک نظر