تا بوده همین بوده...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
نشسته بود لب تخت،اونم پشتش رو کرده بود بهش و خوابیده بود...رفت زیر لحاف و به سقف نگاه می کرد...
+ تا بوده همین بوده...
- چی بوده...؟
+ همین دیگه...همین بوده...
- بگیر بِکَپ عامو...
پتو رو رو سرش کشیده بود و خوابیده بود...
اونهم هنوز به سقف نگاه می کرد...
تا بوده همین بوده...

هیچ بازخوردی "تا بوده همین بوده..."

ارسال یک نظر