کی بود،کی بود؟...من نبودم!

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
در حالی که وضعیت دل و رودم بهم ریخته بود و تو دستشویی نشسته بودم،داشتم به اون بساز بفروشی که این خونه رو ساخته بود فحش می دادم...
ای انبوه ساز محترم تو رو قرعان دیوارهای دستشویی رو کلفت تر بساز صدا بیرون نره!

هیچ بازخوردی "کی بود،کی بود؟...من نبودم!"

ارسال یک نظر